Om furu

Furu är den populära benämningen på virke från Tallträdet.  Tall  är ett träd inom tallsläktet och familjen tallväxter. Arten är utbredd i Eurasiens tempererade områden. Furu är mycket användbart i vårt dagliga liv och inom industrin och används till bland annat till pappersmassa, inredning och möbelvirke, båtvirke samt byggnadsvirke och bränsle.

Tallen är ett stort barrträd med rak stam och gles krona. Som ung är barken tunt pappersartad och ljusbrunt rödaktig, men med åldern blir den grov, skorplik och gråbrun till färgen. Barren sitter två tillsammans på ett litet kortskott, de blir ungefär fem år gamla innan de faller av.  Tallträd kan nå en höjd av drygt 30 meter och få en stamomkrets på över fyra meter.

Tallen finns i hela landet och var ett av de första träd som invandrade till Sverige söderifrån efter senaste istiden. Den äldsta tall som hittats i Sverige var 706 år gammal. Exemplaret växte i Muddus nationalpark och finns beskrivet i uppsatsen Sveriges äldsta tall (Svensk Botanisk Tidskrift 79: 415-416).

Många förknippar furu med inredningstrenderna från 70-talet.  Under många efterföljande år var ren obehandlad furu inaktuellt till förmån för en mer avskalad och vit inredningstrend i hemmen. På senare år har intresset för furu och andra solidträ ökat igen vilket även speglar valet av kistor. Massiva furukistor med behandlad eller ren obehandlad yta vinner därför snabbt mark i Sverige. Det finns dock en skillnad mot tidigare furutrender – Nu ska det vara mer avskalat, renare och lite enklare snitt och kanske med kvistar.

Många undrar vad som är skillnaden mellan furu och fura. Det finns många olika förklaringar men på Nilssons Trämanufaktur väljer vi att benämna en fura en äldre tall som ger ett ståtligt och majestätiskt intryck. En fura är alltså välväxt till skillnad från exempelvis en på myrmark växande kort och knotig martall. Furu sedan är som sagt förädlat virke från tall (eller fura).

Furu som material i kistor

På Nilssons Trämanufaktur har vi alltid använt enbart furuträ när vi bygger våra kistor. Vi har därför också ett intresse av furu och vi utvecklar ständigt vår kunskap och kompetens om detta träslag för att utveckla våra produkter. Det vi gillar med furu är att det är ett mycket hållfast material och det ger utmärkta möjligheter att skapa vackra ytor med eller utan färg, betser och lacker. Vi föredrar också furu framför t ex björk, som ju var vanligt förekommande i många produkter och inredningar på 1990-talet. Björk är ett vackert träslag i sig men har inte så mycket av furuträets ådringar och kvistar som skapar liv i ytan. Det händer även mycket med furu över tid – det mörknar och patinan blir tydlig.

En för oss kisttillverkare intressant och viktig trend i några av våra Europeiska grannländer är att man går tillbaka till furu och andra massiva träslag när man väljer kista. I till exempel Tyskland drivs trenden av krematorierna ur ett miljöperspektiv. Man har upptäckt att det är energieffektivare att förbränna kistor i massivt trä än spånskivebaserade kistor då kistor i spånskiva kräver väsentligt mer bränsle. Dessutom så finns det en oro för vilka ämnen som frigörs ur limmet i spånskivor under förbränningsförloppet. Tyvärr så saknas det ännu undersökningar och mätningar som ger en heltäckande underlag och stöd för denna utveckling men trenden är intressant att följa för oss i Sverige.